Privacy Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website is eigendom van Zenitor.
De inhoud van deze site (merken, logo’s tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, teksten en beelden) is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Zenitor of rechthoudende derden. Adres van Zenitor
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel. 02 21 22 306
info@zenitor.be - http://www.zenitor.be/

Privacybeleid

Zenitor garandeert uw privacy
Zenitor garandeert dat uw persoonsgegevens met de nodige zorg worden behandeld en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook diens uitvoeringsbesluiten.

Uw gegevens:

Via de website van Zenitor kan u uw gebruikersgegevens registreren. Deze gegevens worden bijgehouden op de zetel van Zenitor, Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.
De gegevens zullen eerlijk en rechtmatig worden verwerkt en zullen slechts worden aangewend voor marketing, statistieken en informatiedoeleinden. De gegevens zullen voor geen andere doeleinden worden aangewend, noch langer bewaard dan voor de verwezenlijking van voormelde doeleinden noodzakelijk is. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden en kunnen enkel worden gedeeld met contractueel verbonden partijen en onze partners.

Persoonsgegevens die worden ingegeven via online aanvraagformulieren /contactformulieren worden onmiddellijk via e-mail doorgezonden naar de bevoegde diensten of personen binnen Zenitor. Uw verzoek en persoonlijke gegevens zullen met dezelfde zorg worden behandeld als gewone briefwisseling, fax of telefoon.

Op de Zenitor website wordt ook informatie bewaard in databanken wat noodzakelijk is om bepaalde diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen en het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van het privé-leven. Mist bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Zenitor, Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel, info@zenitor.be, kosteloos de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan u ook vragen de gegevens, kosteloos en op eenvoudig verzoek, te corrigeren of te verwijderen. Aangezien de gegevens door u zelf worden meegedeeld draagt Zenitor geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud ervan.

Beperking van aansprakelijkheid

Alle documenten en informatie op deze site zijn louter informatief en mogen niet worden beschouwd als rechtsgeldige documenten.
De informatie is ook niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Dit neemt niet weg dat Zenitor haar dienstverlening zo correct mogelijk en met de nodige zorg tracht uit te oefenen.
Niettemin pogen wij steeds de meest actuele en juiste informatie te verspreiden doch wij kunnen geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die worden gesignaleerd , zullen wij zo spoedig mogelijk verbeteren.

Zenitor kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website en wijst elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden online dienstverlening, behoudens gevallen van grove nalatigheid.

Scans en simulaties via deze website worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De resultaten dienen als richtinggevend beschouwd te worden en zijn niet verbindend.

Zenitor geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Sommige documenten op onze website bevatten verwijzingen naar andere sites, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op deze sites relevant, bijgewerkt en juist is.

Via de Zenitor website kan u ook doorklikken naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop uw persoonsgegevens daar worden behandeld.

Cookies

Zenitor maakt gebruik van cookies. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen, daarnaast wordt voor uw surfgemak ook uw taalvoorkeur en lettergrootte bijgehouden. Zenitor maakt geen gebruik van cookies die het surfgedrag van de bezoeker op andere websites nagaan. U kan deze cookies indien u dit wenst na uw bezoek via de webbrowser verwijderen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt. Met die gegevens kunnen rapporten over de website-activiteit worden opgesteld voor website-exploitanten en worden andere diensten aangeboden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.
In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

© Copyright Zenitor - Willebroekkaai 37 - B-1000 Brussel - tel.: 02 21 22 306 - info@zenitor.be

 

Start hier

Reeds uitgezonden webinars

1
Klantsegmenten
di 27 januari

Daniëlle Vanwesenbeeck (Mastermail) spreekt over je (potentiële) klanten en klantengroepen: wie zijn ze en hoe onderscheid je ze?

2
Waardepropositie
di 24 februari

Roger Heijmans (Brand New Shoes) laat je nadenken over het aanbod van je bedrijf, zowel product als service, vertaald naar waarde voor je klant

3
Kanalen
di 24 maart

Hans Similon (Mobile Vikings) verduidelijkt de manieren waarop je bedrijf in contact komt met haar klanten.

4
Klantrelaties
di 28 april

Els Dhaeze (PITopia) neemt je mee van klantbewustzijn, over klantdenken, naar écht klanthandelen

5
Inkomstenstromen
di 26 mei

Veerle Boon spreekt  over de manier waarop je bedrijf meerwaarde creëert: hoe zit je  verdienmodel in mekaar?

6
Activiteiten
di 22 september

Sander Goossens bespreekt de activiteiten die je nodig hebt om goed te kunnen presteren.

7
Partners
di 27 oktober

Gratienne Sioncke (CEO BORGinsole, Womed Award Winnares 2014) spreekt over de samenwerkingsverbanden met andere bedrijven die invloed hebben op het succes van je businessmodel.

8
Middelen
di 26 januari

Pieter Janssens (Intracto) maakt je wegwijs in de kerncompetenties van je bedrijf die nodig zijn voor het uitvoeren van je business model

9
Kostenstructuur
di 16 februari

Valerie Cambier (UNIZO) maakt duidelijk hoe je de kostprijs van je business model berekent